Tỉ lệ quy đổi 1:1 / 1.000 GEM = 1.000 VND

Số GEM hiện có trong tài khoản của bạn: 

0 Gems